d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیمایی پرسید 11 ماه قبل
سلام. بنده قرار بود با خانمی ازدواج کنم ایشان می خواست ماشین بخرد که از من خواست پول آن را پرداخت کنم من هم از کارت خودم و مادرم پول آن را پرداخت کردم. سند ماشین به نام ایشان شد اما به اختلاف خوردیم و ازدواج ما منتفی شد ایشان بعد از این ماجرا ماشین را فروخته آیا می توانم پولی که داده ام را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. بله شما می توانید دعوای مطالبه وجه را با استناد به فیش های پرداختی و شهادت شهود مطرح نمائید.

فهرست