سیمایی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده قرار بود با خانمی ازدواج کنم ایشان می خواست ماشین بخرد که از من خواست پول آن را پرداخت کنم من هم از کارت خودم و مادرم پول آن را پرداخت کردم. سند ماشین به نام ایشان شد اما به اختلاف خوردیم و ازدواج ما منتفی شد ایشان بعد از این ماجرا ماشین را فروخته آیا می توانم پولی که داده ام را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. بله شما می توانید دعوای مطالبه وجه را با استناد به فیش های پرداختی و شهادت شهود مطرح نمائید.