جوادی پرسید 2 سال قبل
بنده تنها دارائیم فقط یک دانگ از شش دانگ 6 دستگاه آپارتمانه که تقسیم نامه ندارد و خودم هم ساکن آن نیستم همسرم بابت مهریه آن را توقیف نموده آیا این مال جزء مستثنیات دین هست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با توجه به اینکه خود شما در آن ساکن نیستید از مستثنیات دین خارج می باشد.