d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجوادی پرسید 1 سال قبل
بنده تنها دارائیم فقط یک دانگ از شش دانگ 6 دستگاه آپارتمانه که تقسیم نامه ندارد و خودم هم ساکن آن نیستم همسرم بابت مهریه آن را توقیف نموده آیا این مال جزء مستثنیات دین هست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با توجه به اینکه خود شما در آن ساکن نیستید از مستثنیات دین خارج می باشد.

فهرست