ناصری پرسید 2 سال قبل
سلام بنده متقاضی ضمانت نامه از بانک هستم مضمون له به صورت شفاهی وجه ضمانت نامه را مطالبه نموده است و بانک پرداخت کرده است. از آنجا که بانک پرداخت را در صورت مطالبه کتبی باید انجام دهد آیا چنین پرداختی غیر معتبر است و بانک نمی تواند وجه پرداختی را از من مطالبه نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

پرداخت کتبی بیشتر بدلیل رعایت حقوق بانکی است اما اگر بانک با چنین مطالبه ای وجه ضمانت نامه را پرداخته است نمی توان ایرادی بر بانک وارد نمود و تمام حقوق بانک در این خصوص را نادیده گرفت با اثبات این امر از سوی بانک، شما به عنوان مضمون عنه دیگر نمی توانید ایراد و اعتراضی را مطرح نمایید.