d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمریم پرسید 1 سال قبل

با سلام مهریه من 1000 سکه می باشد آیا می توانم همه آن را مطالبه نمایم یا فقط 110 سکه آن قابل مطالبه می باشد

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

1000 سکه قابل مطالبه می باشد

فهرست