d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشوشتری پرسید 1 سال قبل
سلام بنده با یکی از دوستانم مشارکتی انجام دادیم که من مبلغی را بابت سرمایه به ایشان داده ام اما ایشان بع داز مدتی ادعا می کند متضرر شده و سودی نکرده البته قراردادی نداریم آیا با شهادت شهود می توانم اثبات کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام بله می توانید با شهادت شهود یا سوگند ادعای خود را اثبات نمایید.

فهرست