d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aفردوسی پرسید 1 سال قبل
باسلام. همسر بنده در کارگاهی کار می کرد و بر اثر حادثه ای فوت کردند. کارفرما مبل دیه ایشان را پرداخت کرده و علاوه بر آن خسارتی هم پرداخت کردند الان پدر و مادر ایشان ادعا می کنند که در خسارت هم سهم دارند و باید طبق قانون بین آنها تقسیم شود آیا این حرف آنها قانونی است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. طبق قانون اموالی که متوفی حین الفوت دارد ماترک محسوب می شود البته دیه از این مستثنی بوده و جزء ماترک است اما غرامت یا خسارت ناشی از حادثه ماترک نبوده و متعلق به خانواده ایشان می شود و پدر و مادر چنانچه تحت تکفل ایشان نباشند سهمی نخواهند داشت.

فهرست