d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحسن زاده پرسید 1 سال قبل
با سلام

پس از انحلال شرکت سهامی برای مطالبه سهام علیه چه کسی می توانم طرح دعوا کنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورت تقصیر هیئت مدیره یا مدیر عامل می توانید با مراجعه به دادگاه علیه آنان طرح دعوا نمایید .

فهرست