d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپور اسماعیلی پرسید 1 سال قبل
سلام اگر حکم دیه قطعی شده باشد و برای دریافتش لازم باشه به بیمه مراجعه شود آیا شامل مرور زمان میشه و باید طی مدت زمان مشخص برای دریافتش به بیمه مراجعه شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در دعاوی مالی مرور زمان نداریم و هر زمان می توانید به بیمه مراجعه نمائید.

فهرست