d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکرامتی پرسید 1 سال قبل
سلام. طی ساخت و سازی که از طرف اداره پست و پیمانکار و معمار آن اداره در جنب منزل ما صورت گرفته بود دیوار خانه ما نشست کرده و باعث ایجاد ترک در قسمت های مختلف گردیده است. آیا می توانم از ایشان شکایت کنم؟ و اینکه برای شکایت دادگاه باید بروم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. شما باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید و علیه آنها دادخواست مطالبه خسارت بدهید چنانچه پس از ارجاع به کارشناسی ورود خسارت از ناحیه اقدامات آنها احراز گردد مبلغ خسارت معین می گردد و آنها محکوم به پرداخت می باشند.

فهرست