کاظمی پرسید 2 سال قبل
درصورتی که مشتری از عدم توانایی فروشنده به تحویل مبیع آگاه باشد می تواند خسارت تاخیر تادیه مطالبه نماید؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر