d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاظمی پرسید 1 سال قبل
درصورتی که مشتری از عدم توانایی فروشنده به تحویل مبیع آگاه باشد می تواند خسارت تاخیر تادیه مطالبه نماید؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر

فهرست