کاظمی پرسید 2 ماه قبل
درصورتی که مشتری از عدم توانایی فروشنده به تحویل مبیع آگاه باشد می تواند خسارت تاخیر تادیه مطالبه نماید؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر

فهرست