d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکلاهی پرسید 1 سال قبل
سلام ملک ما در طرح شهرداری واقع شده و سند هم ندارد و پدرم که مالک است فوت کرده آیا ما که ورثه هستیم می توانیم از شهرداری مطالبه خسارت کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام ابتدا باید مالکیت شما محرز گردد و بعد مطالبه خسارت نمایید.

فهرست