شاهسوند پرسیده شده در 5 ماه پیش
پسرعمه‌ی بنده ملکی را به من فروخته سند مالکیت هم به نام من صادر شده پس از صدور سند وکالتنامه ای من وی دادم که ملک را بفروشد. سپس ایشان ملک را فروخته و مبلغی به من پرداخت نکرده. الآن خریدار علیه من شکایت مطرح کرده و تقاضای خسارت قراردادی نموده و هم من و هم پسرعمه ام محکوم شدیم اجرائیه صادر شده و تمامی اموال من توقیف شده الآن چه کاری می توانم بکنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

با سلام، شمابا توجه به اینکه وکالت داده اید نمیتوانید ادعایی در این خصوص نمائید اما طبق قانون می توانید ثمن معامله را مطالبه نمایید. دادخواست خود را باید تحت عنوان مطالبه حساب ایام مدت وکالت ارائه دهید و با توجه به مدارک و مستندات شما، رأی به نفع شما صادر می شود.

فهرست