کشوری پرسید 2 سال قبل
سلام. یک قطعه زمینی در طرح تعریض خیابان از سوی شهرداری قرار گرفته و بعد از آن مالک آن را فروخته است. خریدار هم از این موضوع اطلاع نداشته با این وضعیت خریدار چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام. شما باید به جهت اینکه مبیع معیوب می باشد مبیع را قبول کرده و مطالبه ازش نمائید یا معامله را فسخ کنید لذا دعوای فسخ معامله و مطالبه ثمن و خسارات باید توامان مطرح شود.