مجیدی پرسیده شده در 2 ماه پیش
در صورتی که خونه زوجه منزل مشترک زوجین باشد و 6 سال در ان سکونت داشته باشند آیا زوجه می تواند مطالبه اجرت المثل نماید؟ و آیا تصرف 6 ساله می تواند دلیل اذن و رضایت در انتفاع و تصرف باشد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

می تواند درخواست اجرت المثل بدهد چون تخلیه منزل از وظایف همسر می باشد و سکونت دلیل بر رضایت نمی باشد.

فهرست