d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمجیدی پرسید 1 سال قبل
در صورتی که خونه زوجه منزل مشترک زوجین باشد و 6 سال در ان سکونت داشته باشند آیا زوجه می تواند مطالبه اجرت المثل نماید؟ و آیا تصرف 6 ساله می تواند دلیل اذن و رضایت در انتفاع و تصرف باشد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می تواند درخواست اجرت المثل بدهد چون تخلیه منزل از وظایف همسر می باشد و سکونت دلیل بر رضایت نمی باشد.

فهرست