مجیدی پرسید 2 سال قبل
در صورتی که خونه زوجه منزل مشترک زوجین باشد و 6 سال در ان سکونت داشته باشند آیا زوجه می تواند مطالبه اجرت المثل نماید؟ و آیا تصرف 6 ساله می تواند دلیل اذن و رضایت در انتفاع و تصرف باشد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

می تواند درخواست اجرت المثل بدهد چون تخلیه منزل از وظایف همسر می باشد و سکونت دلیل بر رضایت نمی باشد.