d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجلال پرسید 12 ماه قبل
با سلامزمینی کشاورزی داریم که 60 سال پیش خریداری شده سند دست ما هست ولی نه منتقل شده و نه قولنامه ای است.صاحب سند فوت کرده و در زمان حیاتش نیز مطالبه ملک نکرد حال ورراثش مطالبه ملک میکنند.درصورتی که ملک را بگیرند اجرت المثل طلب کنند از چه زمان محاسبه میشود.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

از زمان تصرف شما

فهرست