جلال پرسید 1 سال قبل
با سلامزمینی کشاورزی داریم که 60 سال پیش خریداری شده سند دست ما هست ولی نه منتقل شده و نه قولنامه ای است.صاحب سند فوت کرده و در زمان حیاتش نیز مطالبه ملک نکرد حال ورراثش مطالبه ملک میکنند.درصورتی که ملک را بگیرند اجرت المثل طلب کنند از چه زمان محاسبه میشود.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

از زمان تصرف شما