d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشادمان پرسید 1 سال قبل
سلام. شهرداری قطعه زمینی را بدون توافق بنده تصرف و تبدیل به خیابان کرده است. آیا من می توانم از شهرداری مطالبه اجرت المثل نمایم یا فقط می توانم قیمت ملک را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. در خصوص اخذ اجرت المثل رویه اختلافی است اما قیمت ملک را می توانید مطالبه نمائید.

فهرست