d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aخشایار پرسید 1 سال قبل
خاانه ای اجاره کرده ایم که که ابتدای مدت عقد اجاره ذکر نشده است عقد اجاره از چه روزی شروع می شود ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

از وقف عقد محسوب می گردد

فهرست