خشایار پرسید 1 سال قبل
خاانه ای اجاره کرده ایم که که ابتدای مدت عقد اجاره ذکر نشده است عقد اجاره از چه روزی شروع می شود ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

از وقف عقد محسوب می گردد