خشایار پرسید 2 ماه قبل
خاانه ای اجاره کرده ایم که که ابتدای مدت عقد اجاره ذکر نشده است عقد اجاره از چه روزی شروع می شود ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

از وقف عقد محسوب می گردد

فهرست