d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیروس پرسید 1 سال قبل
سلام. چنانچه یک واحد تجاری از واحدهای تجاری یک آپارتمان تجاری – مسکونی که حق استفاده از مشاعات خود را از خود سلب و واگذار کرده آیا می تواند دوباره ادعا نماید حق استفاده از مشاعات را دارد و طرح دعوی نماید؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. مشاعات ساختمان امری نیست که با توافق زایل شود چرا که جزء قواعد آمره است. لذا توافقات خلاف آن باطل است.

فهرست