d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجلالی پرسید 1 سال قبل
با سلام

آیا مقررات مربوط به مستثنیات دبن شامل شرکت ها و اشخاص حقوقی می شود ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65 اجرای احکام مدنی مستثنیات دین نسبت به اشخاص حقیقی اعمال می گردد .

فهرست