جلالی پرسید 1 سال قبل
با سلامآیا مقررات مربوط به مستثنیات دبن شامل شرکت ها و اشخاص حقوقی می شود ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65 اجرای احکام مدنی مستثنیات دین نسبت به اشخاص حقیقی اعمال می گردد .