d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقائمی پرسید 1 سال قبل
آیا کسی که منزل مسکونی و ماشین نداره ولی بدهی و قرض و قساط بانکی داره و فقط یک باب مغازه دار که تنها راه کسب آن می باشد، آیا اون یک باب مغازه از مستثنیات دین است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

آنچه در قانون ذکر شده است، این است که که وسایل و ابزار کار کسبه که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشند جزء مستثنیات دین است. تشخیص دادگاه صادر کننده لازم الاجرا و مدارک می باشد. پس در مورد مغازه ای که فرمودید، تصمیم نهائی با دادگاه و قاضی صادر کننده رأی می باشد.

فهرست