همایون فر پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام .ما یک شرکت مدنی می خواهیم تشکیل دهیم مسئولیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در آن با کیست؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

مسئولیت پرداخت مالیات و حق بیمه و حقوق دولتی با کلیه شرکا است و د رخصوص سرمایه گذاری شرکت و کلیه عملیات شرکت در مقابل مراجع دولتی و قضایی و شخص ثالث ،تمامی شرکا باید پاسخگو باشند

فهرست