d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aهمایون فر پرسید 1 سال قبل
سلام .ما یک شرکت مدنی می خواهیم تشکیل دهیم مسئولیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در آن با کیست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

مسئولیت پرداخت مالیات و حق بیمه و حقوق دولتی با کلیه شرکا است و د رخصوص سرمایه گذاری شرکت و کلیه عملیات شرکت در مقابل مراجع دولتی و قضایی و شخص ثالث ،تمامی شرکا باید پاسخگو باشند

فهرست