همایون فر پرسید 2 سال قبل
سلام .ما یک شرکت مدنی می خواهیم تشکیل دهیم مسئولیت پرداخت مالیات و حقوق دولتی در آن با کیست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

مسئولیت پرداخت مالیات و حق بیمه و حقوق دولتی با کلیه شرکا است و د رخصوص سرمایه گذاری شرکت و کلیه عملیات شرکت در مقابل مراجع دولتی و قضایی و شخص ثالث ،تمامی شرکا باید پاسخگو باشند