d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرمضانی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده اشخاص شاغل در کارگاه و ساختمانهای مجاور را بیمه کردم آیا این هزینه ها را می توانم از کارفرما بگیرم؟یا تماما به عهده خودم است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

مسئولیت حفاظت از اشخاص ثالث و املاک و تاسیسات مجاور به استناد بند ب ماده21 شرایط عمومی پیمان، به عهده خود پیمانکار است.

بنابراین هزینه بیمه اشخاص مذکور و کلیه هزینه های مرتبط بر عهده خود شماست

فهرست