d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاضمی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده یک فقره چک 100 میلیونی از شرکت گرفتم که هر دو مدیر عامل شرکت روی چک امضا زدن با این حساب مسئول اصلی که بخوایم اقدام کنیم چه کسی است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شرکت و هر دو مدیر عامل مسئولیت تضامنی دارند شرکت به میزان 100 میلیون و هر یک از دو مدیر عامل تا میزان 50 میلیون تومان مسئولیت دارند در واقع مسئولیت به تعداد مدیران امضاء کننده سرشکن می شود.

فهرست