d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپدیده پرسید 1 سال قبل
سلام. می خواستم بدانم آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه شهرداری ها را دارند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. طبق بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف 1394 شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به دعاوی علیه شهرداری ها را ندارند.

فهرست