غفاری پرسید 2 سال قبل
درخواست افراز ملک مشاعی را در کدام مرجع می توانم درخواست کنم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اگر جریان ثبتی آن پایان یافته است ، محل ثبتی محل وقوع ملک درغیر این صورت دادگاه محل وقوع ملک