غفاری پرسید 2 ماه قبل
درخواست افراز ملک مشاعی را در کدام مرجع می توانم درخواست کنم
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

اگر جریان ثبتی آن پایان یافته است ، محل ثبتی محل وقوع ملک درغیر این صورت دادگاه محل وقوع ملک

فهرست