d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aغفاری پرسید 9 ماه قبل
درخواست افراز ملک مشاعی را در کدام مرجع می توانم درخواست کنم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

اگر جریان ثبتی آن پایان یافته است ، محل ثبتی محل وقوع ملک درغیر این صورت دادگاه محل وقوع ملک

فهرست