d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19a888 پرسید 1 سال قبل
در سازمان تعزیرات محکوم به پرداخت 700 هزارتومن جریمه گشته ام آیا سوء سابقه محسوب می گردد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر

فهرست