888 پرسید 2 ماه قبل
در سازمان تعزیرات محکوم به پرداخت 700 هزارتومن جریمه گشته ام آیا سوء سابقه محسوب می گردد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر

فهرست