اکبری پرسید 1 سال قبل
با سلامقصد دارم ملک را تخریب و در زمین آن اقدام به احداث آپارتمان نمایم آیا آماده سازی زمین نیاز به مجوز شهرداری دارم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله براساس ماده 100 قانون شهرداری هرگونه عملیات اجرایی نیاز به اخذ مجوز اط شهرداری دارد