d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاکبری پرسید 1 سال قبل
با سلام

قصد دارم ملک را تخریب و در زمین آن اقدام به احداث آپارتمان نمایم آیا آماده سازی زمین نیاز به مجوز شهرداری دارم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله براساس ماده 100 قانون شهرداری هرگونه عملیات اجرایی نیاز به اخذ مجوز اط شهرداری دارد

فهرست