d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسلامی پرسید 1 سال قبل
کالا تحت چه شرایطی متروکه می شود ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

چنان چه صاحب کالا ظرف 3 ماه نسبت به ترخیص کالا متروکه اقدام ننماید , کالا متروکه اعلام می شود اما در صورت درخواست صاحب کالا , این مهلت تا دوماه قابل تمدید می باشد.

فهرست