d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهرام پرسید 1 سال قبل
ما یه قرارداد مشارکت در ساخت بستیم که الان برای انتقال سند مالیات باید پرداخت کنیم. این مالیات بر عهده سازنده ست یا مالک؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

مالیات به نسبت سهم الشرکه پرداخت میشود.

فهرست