d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنسیمی پرسید 1 سال قبل
سلام ما بار مواد پلاستیکی وارد کردیم آیا پس از فروش کالای وارداتی و پرداخت حقوق گمرکی، مالیاتی به کالای ما تعلق می گیرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله، مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم از دارنده کارت بازرگانی اخذ می گردد.

فهرست