d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحامد پرسید 10 ماه قبل
سلاممن سال ۹۷ من ملکی به نام مادرم خریداری کردم که تمام ثمن معامله را من داده ام حتی هزینه مشاور املاک و دفتر خانه که همگی در کارشناسی به اثبات رسیده استاکنون ایشان فوت کرده اند و من از یکی از ورثه ها اقرار نامه دارم که مادرمان در زمان حیاتشان بارها گفته بودند که ملک برای برادرتان است و پولش را او داده و امانت به نام من شدهآیا متوانم از ورثه ملک را طلب کنم طبق ماده ۱۹۷
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 10 ماه قبل

سلام بله امکان دارد

فهرست