رسولی پرسید 1 سال قبل
همسرم فوت نموده است و ما دو فرزند پسر داریم .مادرش از اموال او چه مقدار ارث می برد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

یک شش از اموال ارث می برد