d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aياسر دهقاني فرد پرسید 12 ماه قبل
در سال ٧٠ من يك مسافرخانه در شهرستان خريداري كرده و سال ٧٥ سند منگوله دار ميگيرم ولي متاسفانه ٤ ماه بعد يكي از بومي هاي محل اقدام به جعل مبايعه نامه بدون اطلاع اينجانب مينمايد و سند تك برگ ميگيرد و ما اين موضوع را تازه متوجه شديم و در حال حاظر ملك تحت تصرف بومي ميباشد .چه راه كاري من در پيش دارم و آيا ميشود اميد به باز پسگيري ملك دارم يا خير
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

سلام باید مدارک شما بررسی شود

فهرست