قید نام تمام مالکان هنگام مراجعه به دادگاه ( افراز ملک مشاع )دسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیقید نام تمام مالکان هنگام مراجعه به دادگاه ( افراز ملک مشاع )
حسین پور پرسیده شده در 2 ماه پیش
هنگام مراجعه به دادگاه، لازم است نام تمامی مالکان در دادخواست نوشته شود؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

در دادخواست افراز مال مشاع، نام کلیه‌ی شرکا باید در دادخواست، چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده قید شود.

فهرست