صابر پرسید 1 سال قبل
آیا درست است که رای کمسیون ماده 77 شهرداری قطعی است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله