d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصابر پرسید 1 سال قبل
آیا درست است که رای کمسیون ماده 77 شهرداری قطعی است ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله

فهرست