صابر پرسید 2 ماه قبل
آیا درست است که رای کمسیون ماده 77 شهرداری قطعی است ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله

فهرست