تقی پور پرسید 2 ماه قبل
به شهرداری بابت عوارض بدهکار می باشم ، شهرداری حداکثر در چند ماه ممکن است بدهی های من را قسط بندی کند ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

حداکثر 36 ماه

فهرست