d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتقی پور پرسید 1 سال قبل
به شهرداری بابت عوارض بدهکار می باشم ، شهرداری حداکثر در چند ماه ممکن است بدهی های من را قسط بندی کند ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

حداکثر 36 ماه

فهرست