تقی پور پرسید 1 سال قبل
به شهرداری بابت عوارض بدهکار می باشم ، شهرداری حداکثر در چند ماه ممکن است بدهی های من را قسط بندی کند ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

حداکثر 36 ماه