علی پرسیده شده در 3 ماه پیش
فروشنده علی

خریداران حسین حسن مهدی وحید

مورد معامله یک قطعه زمین زراعی ۲۰ من محلی ۱۲زرعی از قرارهرمن (قطعه ای)تمام بها مصالحه وتوافق قطعی

مشروط بر اینکه خریداران هیچ اختیاری جهت فروش وانتقال ویا اجاره قبل از فوت فروشنده ندارندوتمامی اختیارات خریداران بعداز فوت فروشنده احقاق میشود

این قرارداد از کدام نوع محسوب میشود وایا ایرادی دارد یا نه؟

سند اصلی عادی بوده وخود این سند هم عادیه.

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

قرارداد صلح عمری محسوب میشود ولی بهتر است به صورت رسمی تنظیم شود

[yasr_visitor_votes size="medium"]
فهرست