صدرا پرسید 2 سال قبل
درود بر شمادر کنسرسیومی با کارفرما تمام تعهدات بر عهده یک شرکت قرار داده شده و شریک دیگر فقط پنج درصد از صورت وضعیت ها را بصورت ناخالص برداشت می کند در قالب یک تعهدنامه ثبتیچطور می شود دادگاه را متقاعد نمود که این خلاف شرع و مادتین قانون مدنی بوده است؟قرار دادی با همین عنوان انجام شدهو یک طرف تمام سرمایه و تضمین ها را داده و طرف دیگر فقط از صورت وضعیت ها،5 درصد بصورت ناخالص برداشت می نمودهآیا قانونی بوده؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما میفرمایید کنسرسیوم ،بله با توجه به مفاد کنسرسیوم درست هست

ودر فرض سوال مشکلی نمی باشد