باقری پرسیده شده در 4 ماه پیش
سلام بنده قرار شده پولی را به کسی بدهم تا باغی را خریداری نماید و سال آینده اصل پول و سود من را برگرداند می خواهم قراردادی با ایشان تنظیم کنم که بعد ها ادعای اینکه ربا بوده را مطرح نکند. در چه قالب قراردادی می توانم این کار را انجام دهم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

سلام – چنانچه شما این مبلغ را ایشان بخواهید قرض دهید باید همین میزان را از وی پس بگیرید در غیر اینصورت مشمول جرم ربا می باشید و در قالب مضاربه یا مشارکت هم نمیتوانید قرارداد تنظیم نمائید چون در این نوع قرارداد شما باید در سود و زیان شریک باشید و نمی توانید شرط کنید فقط در سود شریک هستید. بنابراین قراردادی که به این نحو باشد وجود ندارد.

فهرست