d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aباقری پرسید 1 سال قبل
سلام بنده قرار شده پولی را به کسی بدهم تا باغی را خریداری نماید و سال آینده اصل پول و سود من را برگرداند می خواهم قراردادی با ایشان تنظیم کنم که بعد ها ادعای اینکه ربا بوده را مطرح نکند. در چه قالب قراردادی می توانم این کار را انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – چنانچه شما این مبلغ را ایشان بخواهید قرض دهید باید همین میزان را از وی پس بگیرید در غیر اینصورت مشمول جرم ربا می باشید و در قالب مضاربه یا مشارکت هم نمیتوانید قرارداد تنظیم نمائید چون در این نوع قرارداد شما باید در سود و زیان شریک باشید و نمی توانید شرط کنید فقط در سود شریک هستید. بنابراین قراردادی که به این نحو باشد وجود ندارد.

فهرست