d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجمیلی پرسید 1 سال قبل
با سلام

آیا با تنظیم قرارداد اجاره در بنگاه معاملات ملکی , قرارداد اجاره رسمی تلقی می گردد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر تنظیم قراردا اجاره در بنگاه معاملات ملکی حتی با وجود کد رهیگیری سبب نمی شود که قرارداد اجاره رسمی تلقی گردد . قرارداد اجاره تنها در صورتی که در یکیی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد ,رسمی تلقی می گردد .

فهرست