d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهار مست پرسید 1 سال قبل
من با دو نفر به صورت شفاهی چندین سال پیش شراکتی را آغاز کردیم و یک حساب مشترک نیز افتتاح کردیم پس از آن اقدام به اخذ تسهیلات از بانک اقتصاد نوین نمودیم و یک ملکی را که بین ما مشترک بود را در رهن بانک قرار دادیم. آیا بانک می تواند این مبلغ را از یکی از شرکاء دریافت نماید؟ و آیا چنانچه هر یک از ما نسبت به محاسبات بانک اعتراضی داشته باشیم می توانیم به تنهایی طرح دعوا نمائیم یا اینکه هر سه ما باید این کار را انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با توجه به اینکه هر سه نفر شما به عنوان متعهد در قرارداد بانکی می باشید می بایست علیه هر سه شما اجرائیه صادر شود و به جهت اینکه درصد سهم سه نفر مشخص نمی باشد و ملکی که در رهن است متعلق به هر سه شما می باشد می تواند نسبت به صدور دستور اجرای مال مرهونه اقدام نموده و آن را به مزایده بگذارد و طلب خود را از آن برداشت نماید. در خصوص طرح دعوا نیز شما به تنهایی می توانید اقدام نمائید و ممانعتی در این خصوص وجود ندارد هر چند نتیجه ای که حاصل می شود به نفع دو نفر دیگر هم خواهد بود.

فهرست