d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمرحمتی پرسید 1 سال قبل
من به عنوان پیمانکار ، با کارفرمای یک پروژه قرارداد پیمانکاری بسته ام . ایشان 20 روز بعد از مبادله پیمان ، کارگاه را به من تحویل دادند . علی رقم اینکه بنده در موعد مقرر در کارگاه کار خود را آغاز نموده ام ، کارفرما اعلام کردند که قصد فسخ پیمان را دارند. آیا ایشان حق انجام چنین کاری را دارند ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بر اساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان :

پس از مبادله پیمان ، کارفرما باید تاریخ تحویل کارگاه را به پیمانکار اعلام کند و این تاریخ باید کمتر از 30 روز از مبادله پیمان باشد . پیمانکار هم باید در موعد مقرر در کارگاه حاضر باشد و کارگاه را تحول بگیرد – با توجه به توضیحات شما چون در موعد مقرر کارگاه را تحویل گرفته اید ، کارفرما طبق ماده 46 نمیتواند پیمان را فسخ کند

فهرست