شاه محمدی پرسید 2 سال قبل
آیا صدور حکم فسخ معامله ، ملازمه با استرداد ثمن دارد ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله دادگاه در رای خود می بایست آن را ذکر کند .