d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاه محمدی پرسید 1 سال قبل
آیا صدور حکم فسخ معامله ، ملازمه با استرداد ثمن دارد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله دادگاه در رای خود می بایست آن را ذکر کند .

فهرست