d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاحمدی پرسید 1 سال قبل
سلام من خونمو قبل از شیوع کرونا مبایعنامه نوشتم و دو سوم مبلغ رو گرفتم با توجه به شیوع کرونا و بسته شدن محل کارم و بازدید ندادن ملکهای مختلف نمیتوانم به تعهدهای خودم مبنی بر تحویل ملک اقدام کنم در شرایط فسخ مبلغی نوشته شده است اگر فسخ کنم مشمول مبلغ فسخ میشوم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام شما می توانید فسخ معامله را به جهت عیب بخواهید و یا ارش مبیع را به جهت معیوب بودن تقاضا نمایید در این صورت دعوای شما به کارشناسی ارجاع می گردد تا مابه التفاوت قیمت را تعیین نماید.

فهرست