یوسف زاده پرسید 2 سال قبل
سلام وقت بخیر بنده باغی که از پدربزرگم به من به ارث رسیده را قولنامه ای فروختم به شریکم در کارخونه.بنا به گفته اجدادمان تصور ما این بود که باغ 5 هکتار است و در قولنامه نیز 5هکتار را قید کردیم اما پس از 8 ماه از معامله بنا به اصرار یکی از دوستان پدربزرگم به کارشناس مراجعه کردم بنا به گفته کارشناس معلوم شد که باغ 6 هکتار است اکنون با توجه به اختلاف زیاد مساحت و ذکر این موضوع در قولنامه که« اگر مساحت باغ کسر یا زیاده داشته باشد باید به قیمت زمان عقد محاسبه گردد» آیا جهل بنده به موضوع می تواند دلیلی برای فسخ معامله یا پرداخت قیمت مابقی زمین به قیمت روز باشد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

هرچند به موجب ماده 385 قانون مدنی در صورت کسری یا زیادی مبیع، طرف متضرر می تواند فسخ نماید اما با توجه به ظاهر قرارداد منعقده شما حق فسخ ندارید و در صورت اضافه صرفا حق مطالبه قیمت،آن هم به قیمت زمان انعقاد قرارداد را دارید.