ایزدی پرسید 2 سال قبل
بنده اقدام به خرید یک قطعه زمین به مساحت 580 متر نمودم که 520 متر ان دارای سند بوده برای این متراژ برای خود سند اخذ نمودم اما اکنون متوجه شدم مساحت زمین کمتر از 520 متر هم هست حدود 513 متر که بابت کسری مساحت طرح دعوا نمودم و نظر کارشناس هم به 513 متر بوده است. آیا با توجه به صدور سند برای 520 متر قاضی می تواند بابت کسری مساحت بر مبنای 513 متر فروشنده را محکوم به پرداخت نماید و یا چون سند 520 متر بوده این امر مقدور نمی باشد؟ و اینکه آیا بابت کسری مساحت خوانده به نرخ روز محکوم می شود یا خیر؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اگر در قرارداد ثمن معامله از قرار هر متر مربع ذکر کرده باشد و بعدا مساحت زمین کمتر از این مقدار باشد مشمول ماده 384 قانون مدنی بوده و شما می توانید یا معامله را فسخ نمائید با بهای مقدار کم شده را بر مبنای ذکر شده باشد و بعدا کمتر از این مساحت باشد شرط مذکور شرط صفت بوده و به استناد ماده 355 قانون مدنی شما فقط حق فسخ معامله را خواهید داشت و در فسخ ، عوضین با بهای ذکر شده در مبایعه نامه مسترد می گردد.