d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهرسا رجبی پرسید 1 سال قبل
سلام وقت بخیر من برای خرید یک آپارتمان مبایعه نامه نوشتم که یه هبه نامه معوض دست نویس داشت و نشان میداد در ازای گرفتن پایان کار و یه سری کارها به مهندس ناظر ساختمان هبه شده با امضای سازنده و متوهب و یه نفر شاهد شخص‌که به او هبه شده فوت کرده وراث یه وکالت محضری به شخصی داده اند مبنی بر اثبات مالکیت وفروش و کلیه اختیارات وکیل بر این اساس ملک را به من فروخته و مبلغ یک میلیار تومان نقد و مابقی طی دو فقره چک برای یکماه بعد و تاریخ تحویل پس از پرداخت مبلغ اولیه شخص واهب با ما تماس گرفت و گفت هبه باطل است چون شخص کارهایی که باید در قبال معوض انحام نداده و تسویه کرده اکنون چطور میتوانم معامله را فسخ و‌ادعای خسارت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام شما میتوانید به علت مستحق اللغیر بودن قرارداد رو فسخ کنید و فروشنده مکلف به استرداد ثمن هست و باید غرامات و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را نیز پرداخت کند

فهرست