d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهرام ملکی پرسید 1 سال قبل
اینجانب یکدستگاه آپارتمان پبش خرید نمودم ..بنگاهی…مقررشده اقساط بر اساس پیشرفت فیزیکی ساختمان پرداخت شود.در صورت عدم پرداخت معامله فسخ خواهد شد.حالا فروشنده بدون اعلام سررسید قسط به بنده اظهارنامه فرستاده که سررسید قسط رد شدهدکه پرداخت ننموده اید لذا معامله فسخ میباشد ودادخواست تحویل دادگستری دادند…
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام طبق فرمایشات شما ادعای فروشنده بی اساس است

فهرست