بهرام ملکی پرسید 2 سال قبل
اینجانب یکدستگاه آپارتمان پبش خرید نمودم ..بنگاهی...مقررشده اقساط بر اساس پیشرفت فیزیکی ساختمان پرداخت شود.در صورت عدم پرداخت معامله فسخ خواهد شد.حالا فروشنده بدون اعلام سررسید قسط به بنده اظهارنامه فرستاده که سررسید قسط رد شدهدکه پرداخت ننموده اید لذا معامله فسخ میباشد ودادخواست تحویل دادگستری دادند...
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام طبق فرمایشات شما ادعای فروشنده بی اساس است