d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aوفایی پرسید 1 سال قبل
قصد خرید خانه ای را دارم که زمین آن وقفی می باشد ، آیا بعد از خرید می توانم نسبت به فروش آپارتمان اقدام نمایم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید

فهرست