d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامین پور پرسید 1 سال قبل
سلام عمه بنده در زمان حیات خود وصیت کرده که منزل مسکونی که به نام اوست پس از فوت، به همسرش واگذار شود تا زمانی که زنده است در آن زندگی کند و هیچ یک از فرزندان حق مزاحمت وی را ندارند و همه وراث با این منظور که مشارالیه صرفا حق سکونت دارد نه فروش و تصرفات دیگر امضا کرده اند آیا اکنون با فوت عمه بنده، وراث او که دادخواست فروش ملک مورد وصیت را داده اند قانونی است؟ آیا این اختیار رو دارند که ملک رو بفروشند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

حقی که برای شوهر به استفاده از منزل مسکونی ایجاد شده است با فوت همسر زایل نمی شود و او طبق وصیت می تواند در آن سکونت داشته باشد لیکن تقدیم دادخواست فروش منزل با این کیفیت منافاتی با حق ایجاد شده ندارد و وراث می توانند ملک را با قید حق استفاده همسر مورث آنها بفروش برسانند و خریدار اگر با علم به این حق برای همسر مورث، منزل را خریده باشد حق فسخ ندارد و در صورت جهل به موضوع، حق فسخ دارد.

فهرست