امین پور پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام عمه بنده در زمان حیات خود وصیت کرده که منزل مسکونی که به نام اوست پس از فوت، به همسرش واگذار شود تا زمانی که زنده است در آن زندگی کند و هیچ یک از فرزندان حق مزاحمت وی را ندارند و همه وراث با این منظور که مشارالیه صرفا حق سکونت دارد نه فروش و تصرفات دیگر امضا کرده اند آیا اکنون با فوت عمه بنده، وراث او که دادخواست فروش ملک مورد وصیت را داده اند قانونی است؟ آیا این اختیار رو دارند که ملک رو بفروشند؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

حقی که برای شوهر به استفاده از منزل مسکونی ایجاد شده است با فوت همسر زایل نمی شود و او طبق وصیت می تواند در آن سکونت داشته باشد لیکن تقدیم دادخواست فروش منزل با این کیفیت منافاتی با حق ایجاد شده ندارد و وراث می توانند ملک را با قید حق استفاده همسر مورث آنها بفروش برسانند و خریدار اگر با علم به این حق برای همسر مورث، منزل را خریده باشد حق فسخ ندارد و در صورت جهل به موضوع، حق فسخ دارد.

فهرست